การจัดประชุมชี้แจง

การจัดประชุมชี้แจง

การจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบรับรองฯ และการขอรับการสนับสนุนให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมกลุ่มเป้าหมาย ให้แก่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมที่รับผิดชอบ

งานสัมมนาเปิดตัวโครงการ

งานสัมมนาเปิดตัวโครงการ

งานสัมมนาเปิดตัวโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์การให้การสนับสนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการการให้การสนับสนุน ให้แก่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมที่รับผิดชอบ

งานสัมมนาชี้แจงแนวทาง

งานสัมมนาชี้แจงแนวทาง

งานสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขอรับการสนับสนุนแก่ผู้ได้รับใบอนุญาต ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้อง