ชื่อ(*)

อีเมล์(*)

หัวข้อเรื่อง(*)

ข้อความ(*)

ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กลุ่มที่ 1: พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนนทบุรี

โทรศัพท์: 0 2226 4002 หรือ 09 4547 7668
โทรสาร: 0 2224 5397
อีเมลล์: emincentive@gmail.com

กลุ่มที่ 2: พื้นที่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนนทบุรี

โทรศัพท์: 0 2226 3408  หรือ 08 6306 0346
โทรสาร: 0 2226 3408
อีเมลล์: ac-chula@chula.ac.th