ที่มาของโครงการ

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานทุกรอบปี และจัดส่งผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. เท่านั้น โดยในปี 2558 พพ. มีแผนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 3,530 kVA ขึ้นไป หรือใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,750 แห่ง ทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในระยะเริ่มต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พพ. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายขึ้น เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในระยะเริ่มต้น ให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อันเป็นผลจากการจัดการพลังงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันจะก่อให้เกิดผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.2 เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันจะก่อให้เกิดผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป