สรุปคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายปีงบประมาณ 2559” มีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน1 โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภาคเอกชน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับ พพ. แล้ว และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดรวมกันตั้งแต่ 3,000 kW หรือ 3,530 kVA ขึ้นไป
  • ใช้พลังงานรวมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป
หลักเกณฑ์การสนับสนุน2
  • ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จาก พพ.
  • ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรอบปี 2558 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
  • ต้องมีผลการอนุรักษ์พลังงานจากการจัดทำระบบการจัดการพลังงานรอบปี 2558 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม
  • ต้องได้รับผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเป็น“ผ่านการตรวจสอบ” หรือ “ผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไข”
  • ต้องยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
วงเงินสนับสนุน 40,000 บาท/ราย

1 ประกาศรายชื่อโรงงานและอาคารควบคุมขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Link Download) 

2 ยึดถือตามผลการทวนสอบและพิจารณาของ พพ.เป็นที่สิ้นสุด