คณะกรรมการโครงการ

เพื่อให้การพิจารณาให้การสนับสนุนกับผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

1. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย
ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรรมการ
3. ผู้แทนสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
4. ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
5. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
6. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กรรมการและเลขานุการ
7. นายโสภณ มณีโชติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน ในโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
2. พิจารณาทักท้วง สรุปผลการทวนสอบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและผลการตรวจสอบผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
3. ให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการขอรับการสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. พิจารณาเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย