ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนของโครงการฯ มีดังต่อไปนี้

s1

 

  1.  ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนต้องดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี พ.ศ.2558 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ.2558 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559
  2. ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจะต้องจัดทำและยื่นเอกสารสมัครขอรับการสนับสนุนจากโครงการประกอบด้วย “แบบขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ และเอกสารประกอบการยื่นแบบขอรับการสนับสนุน” ให้กับ พพ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเมื่อ พพ. ได้ตรวจสอบแล้ว หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน พพ. จะส่งกลับให้ผู้ขอรับการสนับสนุนดำเนินการแก้ไขและส่งกลับมาใหม่ จนกว่าจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะนำเข้าสู่กระบวนการทวนสอบผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
  3. ในระหว่างกระบวนการทวนสอบผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน พพ. อาจมีความจำเป็นต้องขอหลักฐาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอรับการสนับสนุน รวมถึงอาจขอเข้าเยี่ยมพบเพื่อสำรวจความสอดคล้องระหว่างเอกสารและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้ขอรับการสนับสนุนต้องให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอที่จะเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงทั้งในด้านระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานนั้นมีความถูกต้องและสอดคล้องกับที่ปรากฏในรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ.2558
  4. หลังจากที่คณะกรรมการของโครงการฯ ได้ทำการพิจารณาการสนับสนุนแล้ว พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับการสนับสนุน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
    ไม่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุน พพ. จะแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลหรือข้อบกพร่องทำให้ที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินสนับสนุนให้กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อใช้ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตให้กับสถานประกอบการ
    ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุน ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการทำสัญญาขอรับสนับสนุนกับ พพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  5. หลังจากได้มีการทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยและให้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องทำหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน ซึ่งต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) จากนั้น เมื่อ พพ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงินมีความครบถ้วนแล้วจึงจะดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน และแจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อรับเงินสนับสนุนต่อไป