พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งจัดทำรายงานการจัดการพลังงานนำส่งให้กับ พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดังแสดงในภาพs2

ภาพสรุปการดำเนินกิจกรรมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภายใต้พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หมายถึง ผู้มีอำนาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอันประกอบด้วย

  1. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตร 47 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
  2. ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา 48/1 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

โดยในปัจจุบัน ทาง พพ. ได้มีการขึ้นทะเบียนและมอบใบอนุญาตให้กับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ตามมาตรา 48/1) อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้จากรายชื่อและการติดต่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Link Download)

โดยตามข้อกำหนดกฎกระทรวงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2555 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานมีหน้าที่ในการ

  • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับความเป็นจริงของรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
  • เสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เข้าทำการตรวจสอบ
  • จัดทำรายการการตรวจสอบตามรูปแบบที่ พพ. กำหนด
  • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อนำส่งให้กับ พพ. พร้อมกับรายงานการจัดการพลังงานประจำปีของสถานประกอบการ

ซึ่งในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่งผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องเข้าดำเนินการ ณ สถานประกอบการ (โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม) เป็นทีมประกอบด้วยผู้ชำนาญการ อย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบจัดการพลังงาน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก www.dede.go.th หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานอาคารควบคุมใน” หน้าเพจ  “ข้อแนะนำการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน”