ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการระบุให้ผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนต้องมี “ผลการอนุรักษ์พลังงานจากการจัดทำระบบการจัดการพลังงานรอบปี 2558 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม” ซึ่งมีวิธีการและตัวอย่างในการประเมินสัดส่วนผลการอนุรักษ์พลังงานตามที่ปรากฎในรายงานการจัดการพลังงาน ดังต่อไปนี้

  1. การใช้พลังงานของสถานประกอบการ (โรงงาน/อาคารควบคุม)

สมมุติข้อมูลการใช้พลังงานตามรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ.2558 ในหัวข้อ 4.2.2 ตารางที่ 1 เป็นดังภาพ

1

สรุปได้ว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 9,600,000 kWh และใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงรวม 72,000,000 MJ ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งสามารถประเมินเป็นค่าการใช้พลังงานรวม ได้ดังนี้

  • การใช้ไฟฟ้า = 9,600,000 kWh x 3.6 MJ/kWh = 34,560,000 MJ
  • การใช้ความร้อน = 72,000,000 MJ
  • การใช้พลังงานรวม = 34,560,000 MJ + 72,000,000 MJ = 106,560,000 MJ

 

  1. ผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

สมมุติข้อมูลผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ.2558 ในหัวข้อ 6.1 ตารางที่ 6.3 และ 6.4 ประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้าและความร้อนอย่างละ 1 มาตรการ รวมเป็น 2 มาตรการ ดังภาพ

2

  • ผลประหยัดของมาตรการด้านไฟฟ้า

= 180,000 kWh x 3.6 MJ/kWh

= 648,000 MJ

  • ผลประหยัดของมาตรการด้านความร้อน

= 20,000 kg x 50.23 MJ/kg

= 1,004,600 MJ

  • ผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานรวม

= 648,000 MJ + 1,004,600 MJ

= 1,652,600 MJ

 

  1. สัดส่วนการอนุรักษ์พลังงาน

= ผลประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานรวม

การใช้พลังงานรวม

=   (1,652,600 MJ  x 100%) / 106,560,000 MJ

=  1.55 % (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5)