ประกอบด้วย 2 เมนูย่อย

(1) แบบขอรับการสนับสนุน

 

การกรอกแบบขอรับการสนับสนุน

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายต้องใช้แบบขอรับการสนับสนุน ตามที่ข้อกำหนดของโครงการฯ โดยมีแนวทางและตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบขอรับการสนับสนุนดังนี้

 

 1. วันที่ขอรับการสนับสนุน

ในส่วนนี้ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนระบุวันที่ได้ทำการจัดทำและยื่นแบบขอรับการสนับสนุน ซึ่งต้องไม่ล่าช้าเกินกว่าวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน

ในส่วนนี้ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะขอรับการสนับสนุน
 • ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับการสนับสนุนพร้อมเลขทะเบียนนิติบุคคล
 • ระบุสถานะการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด้านพลังงาน พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียน (TSIC-ID) ที่ได้รับจาก พพ.
 • ที่อยู่ของสถานประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุน
 • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมตำแหน่ง และการติดต่อ
 • ระบุวันที่นำส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จาก พพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการสืบค้นตัวรายงานมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน (ผู้ขอรับการสนับสนุนควรมีการนำส่งรายงานดังกล่าวมาก่อนหรือพร้อมกับใบสมัครขอรับการสนับสนุน)

 

 1. คำรับรองของผู้รับการสนับสนุน

ในส่วนนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนอันได้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องให้คำรับรองใน 3 ประเด็น ซึ่งเป็นข้อความมาตรฐานอันเป็นข้อกำหนดในการสมัครขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ดังนี้

 • การเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
 • การยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับ พพ. ในการทวนสอบผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและผลประหยัดพลังงาน
 • การยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ

 

 1. การลงนาม

ในส่วนนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องลงนามในแบบขอรับการสนับสนุนโดยผู้มีอำนาจในการลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจโดยลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจในการลงนามในการทำข้อตกลงหรือสัญญาผูกพันสำหรับสถานประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

1

ภาพตัวอย่างการกรอกแบบขอรับการสนับสนุน

เอกสารประกอบการยื่นแบบขอรับการสนับสนุน

ในการยื่นแบบขอรับการสนับสนุนของโครงการผู้ขอรับการสนับสนุนต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

 1. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของการระบุข้อมูลสถานประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนและผู้มีอำนาจลงนามของสถานประกอบการ ดังตัวอย่าง

2

ตัวอย่างสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

 1. หลักฐานการจัดซื้อ/ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานตามมาตรการที่ปรากฏในรายงานการจัดการพลังงานรอบปี 2558 (ถ้ามี):

เป็นเอกสารที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้มีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่อ้างถึงในรายงานการจัดการพลังงานในช่วงปี พ.ศ.2558 จริง ซึ่งแม้ว่าไม่ได้เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่จะต้องนำส่งมาพร้อมกับแบบขอรับการสนับสนุนแต่หากผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถนำส่งหลักฐานการดำเนินมาตรการมาพร้อมกับแบบขอรับการสนับสนุนได้ก็ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาและลดภาระในการทวงถามหรือขอตรวจสอบเอกสารดังกล่าวในระหว่างกระบวนการทวนสอบในภายหลัง  ตัวอย่างเช่น

3

ตัวอย่างสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

4

ตัวอย่างภาพถ่ายการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

 

การยื่นแบบขอรับการสนับสนุน

ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นเอกสารสมัครขอรับการสนับสนุนด้วยตนเองได้ที่  สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคาร 8 ชั้น 2

หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยผู้ขอรับการสนับสนุนควรมีการนำส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปี พ.ศ.2558 มาก่อนหน้า หรือพร้อมกับใบสมัครขอรับการสนับสนุน

 

 

 

(2) สัญญาขอรับการสนับสนุน

 

การระบุข้อมูลในตัวสัญญา

ในกรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากโครงการฯ ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวอยู่ในฐานะ “ผู้ได้รับการจัดสรร” เงินสนับสนุนจากโครงการ ซึ่งจะต้องทำสัญญาขอรับการสนับสนุน (Link Down load) กับ พพ. ซึ่งมีรูปแบบเป็นสัญญามาตรฐานตามข้อกำหนดของโครงการฯ โดยมีแนวทางและตัวอย่างการระบุข้อมูลในตัวสัญญาดังนี้

 

 1. เลขที่สัญญาและวันที่

ในส่วนนี้ให้เว้นว่างไว้เพื่อให้ พพ. เป็นผู้ระบุข้อมูลเลขที่สัญญาและวันที่ลงนามในสัญญา

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดสรรในหน้าแรก

ในส่วนนี้ให้ผู้ได้รับการจัดสรรระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในฐานะ “ผู้ได้รับการจัดสรร” ดังต่อไปนี้

 • ชื่อนิติบุคคลของผู้ได้รับการจัดสรร
 • ที่อยู่สำนักงานใหญ่ของผู้ได้รับการจัดสรร
 • ชื่อ-นามสกุลของผู้มีอำนาจลงนาม (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงนาม) ของผู้ได้รับการจัดสรร

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารแนบท้ายสัญญาในหน้าสุดท้าย

ในส่วนนี้ให้ผู้ได้รับการจัดสรรระบุชื่อนิติบุคคลของตนเองและจำนวนเอกสารตามที่ปรากฎในภาคผนวก 1 ได้แก่สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุมัติการสนับสนุน และสำเนาใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

5

ภาพตัวอย่างการระบุข้อมูลในหน้าแรกของสัญญาขอรับการสนับสนุน

6

ภาพตัวอย่างการระบุข้อมูลในหน้าสุดท้ายของสัญญาขอรับการสนับสนุน

การลงนาม

ผู้ได้รับการจัดสรรจะต้องทำการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมพยาน 1 คน และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ดังแสดงในภาพตัวอย่าง

 7

ภาพตัวอย่างการลงนามในหน้าสุดท้ายของสัญญา

 

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา

ผู้ได้รับการจัดสรรต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการทำสัญญาซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

 • สัญญาขอรับการสนับสนุนที่ซึ่งได้ระบุข้อมูล ติดอากรแสตมป์ และลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีของนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด

 

การจัดส่งร่างสัญญาและเอกสารประกอบการทำสัญญา

ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถนำส่งสัญญาขอรับการสนับสนุนด้วยตนเองได้ที่  สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคาร 8 ชั้น 2

หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจัดส่งร่างสัญญาและเอกสารประกอบการทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน